fbpx

Praktyki zawodowe dla uczniów i studentów w Urzędzie Miasta Szczecin

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391)

PROCEDURA:

Urząd  Miasta  Szczecin  mając  na  względzie  dotychczasową  i  obecną  współpracę w obszarze Miasto – uczelnie wyższe i placówki oświatowe, kierującymi swoich studentów i uczniów na bezpłatne praktyki  zawodowe,  wspierając  proces  dydaktyczny  w  formie praktycznego kształcenia przyszłych kadr – przedstawia procedurę przyjęcia na praktykę:

 1. Wniosek studenta/ucznia o przyjęcie na praktykę, skierowany do Sekretarza Miasta powinien zawierać:
  • imię, nazwisko, dane kontaktowe: adres  e-mail, nr telefonu
  • nazwę uczelni, kierunek studiów, rok nauki,
  • ramowy termin i program praktyki,
  • preferowane Wydziały/Biura, w którym ma się odbyć praktyka.

  W  Biuletynie  Informacji  Publicznej Urzędu Miasta Szczecin /www.bip.um.szczecin.pl/
  w zakładce Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Szczecin opisany jest szczegółowy zakres zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin.

 2. Wniosek studenta/ucznia po przekazaniu przez Wydział Organizacyjny, rozpatrywany jest przez Dyrektora Wydziału/Biura Urzędu Miasta Szczecin pod kątem zbieżności  ramowego programu praktyki z  zadaniami jednostki organizacyjnej Urzędu, z uwzględnieniem możliwości zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 3. Wniosek zaopiniowany pozytywnie  jest  podstawą  do  poinformowania studenta/ucznia o wyrażonej w  ten sposób zgodzie. Po dostarczeniu przez studenta/ucznia dwóch egzemplarzy umowy/porozumienia w sprawie organizacji  praktyki  zawodowej,  podpisanych przez przedstawiciela uczelni/szkoły odpowiedzialnego za realizację praktyk i po ich podpisaniu przez Sekretarza Miasta Szczecin, zostaje zawarta umowa o odbycie praktyki.
 4. Pracownik Referatu Kadr i Szkolenia Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin kontaktuje  się  ze studentem/uczniem w celu omówienia technicznych i merytorycznych kwestii rozpoczęcia praktyki. W dniu rozpoczęcia zajęć – praktykant skierowany zostaje na obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i  higieny  pracy oraz  na szkolenie z zakresu ochrony danych. W kolejne dni – zajęcia praktyczne odbywają się w uzgodnionym Wydziale/Biurze pod kierunkiem wyznaczonego pracownika (opiekuna).
 5. Zajęcia praktyczne odbywają się w wymiarze 8 godzin dziennie dla studentów/uczniów powyżej 18 lat, dla młodocianych (uczniowie w wieku do lat 16)  – nie mogą przekraczać 6 godzin. W uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w wieku powyżej 16 lat – dopuszcza się możliwość obniżenia wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu do 7 godzin.
 6. Po zakończeniu zajęć praktycznych, wystawiane jest zaświadczenie o odbyciu praktyki. Na wniosek studenta/ucznia sporządzona zostaje opinia o praktykancie.
A A+ A++