fbpx

Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej kooperacja.szczecin.eu

Data publikacji strony internetowej: 2022-01-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

W Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. dla strony kooperacja.szczecin.eu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa kooperacja.szczecin.eu spełnia wymagania w 100%.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Renata Polikowska, r.polikowska@arms-szczecin.eu. Kontaktować można się także, dzwoniąc pod numer telefonu 91 333 97 70. Tą samą drogą można także składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu oraz udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, które mają być dostępne cyfrowo,
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
  • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zostanie zapewniona dostępność cyfrowa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Odmawia się zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej.

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej pkt 4-7 powyżej stosuje się odpowiednio.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej przepisy pkt 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek/Siedziba ARMS przy ul. Niemierzyńskiej 17A (budynek F1) w Szczecinie

Siedziba ARMS jest dostosowana do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Praca spółki zorganizowana jest tak, aby zdecydowana większość spraw, z którymi zgłaszają się mieszkańcy, załatwiana była przy użyciu windy oraz w dedykowanym takim celom pomieszczeniu – pokój 201 (pracownik merytoryczny zapewnia wówczas obsługę).

Przy siedzibie Spółki brak wyznaczonych miejsc postojowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością, oznakowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, poz.2311).

Opis dostępności budynku:

  • przy dwóch wejściach do budynku brak jest podjazdów wyposażonych w odpowiednie poręcze,
  • w budynku znajduje się 1 platforma/podnośnik schodowy obsługiwany przez pracowników budynku, wzywany za pomocą dzwonka przywoławczego, umożliwiający z poziomu -1 dostęp do bezprogowej windy;
  • w budynku znajduje się 1 dźwig osobowy o wymiarach i wyposażeniu umożliwiającym przemieszczanie się osobie na wózku inwalidzkim,
  • w budynku oraz na wyższych kondygnacjach budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową,
  • w windzie przyciski oznakowane w języku Barile’a, mają podświetlane obwódki w kontrastowych kolorach, ze szczególnym wyróżnieniem poziomu „zero”;
  • osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z ARMS za pośrednictwem: poczty elektronicznej: sekretariat@arms-szczecin.eu, tel. 91 333 97 70 oraz osobiście – ARMS – główne wejście budynku F1 przy ul. Niemierzyńskiej 17A w Szczecinie – pracownicy Spółki nie posługują się językiem migowym w związku z tym załatwienie takiej sprawy przez osobę uprawnioną wymaga wcześniejszego zgłoszenia. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dane teleadresowe:

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.
71-441 Szczecin
tel. 91 333 97 70/ 71
e-mail: sekretariat@arms-szczecin.eu

A A+ A++